สังคม

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ปี 2553  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ที่

รายการแข่งขัน

ประเภท

ระดับชั้น

โรงเรียน

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล

1

ประกวดภาพยนต์สั้น

ทีม 5 คน

ป.1-6

วัดประชานาถ

ด.ญ.อรธิดา   เมฆลา

ด.ญ.อธิฏญา  แ ศักดิ์สุภาพ

ด.ญ.ณัฐมล   เฉิดทรัพย์

ด.ช.วัฒนา   เสิงสาย

ด.ช.วัชพล   วันทา

( 83 ) ทอง (ตัวแทน)

วัดโพธิ์

ด.ช.ฑิฆัมพล   ศรีรินทร์

ด.ช.ณัฐวุฒิ   อิ่มไพบูลย์

ด.ช.ณัฐวุฒิ   พาเวียง

ด.ญ.อรรัฎฎา   วงศ์อนันต์

ด.ญ.ณัฐกัญญา   เทียมเวหา

( 75 ) เงิน

2

ประกวดภาพยนต์สั้น

ทีม 5 คน

ม.1-6

วัดไร่ขิงวิทยา

นายสาธิต   ไร่ทับทิม

นายนทีธร   ทิพย์สุมาลัย

นายณัฐวุฒิ   แย้มศรี

นายปราโมทย์   เกตุแก้ว

นายวิรัตน์   แก้วปรีชา

( 96 ) ทอง (ตัวแทน)

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

น.ส.เบญจรัตน์   อารยชาตพงศ์

น.ส.นันทภรณ์   เทพพิทักษ์

น.ส.กรรณนคา   เจริญพงศ์ถาวร

น.ส.ลลิตา   โชคนาคะวโร

น.ส.อรวรรณ   หอระตะ

( 88 ) ทอง

 

 

 

 

มารีย์อุปถัมภ์

ด.ญ.ศิริพร   แก้วรักษา

ด.ญ.อภิญญา   ตรีชฎากุล

ด.ญ.เปมิกา   สิทธิพุทธากุล

ด.ญ.ปิยวัน   ศุภานุสนธ์

ด.ญ.ศิริวรรณ   นะนา

( 86) ทอง

วัดโพธิ์

ด.ช.วินัย   เพ็งเรือนนาม

ด.ช.ประพัน   ชำนาญไพร

ด.ช.วศิน   มูลทองปั้ก

ด.ช.ศุภากร   มูลทองชุน

ด.ช.ชุติพันธ์   มูลทองชุน

( 73 ) เงิน

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

นายอภิโชค   คุ้มนุ่ม

นายเกียรติศักดิ์   พรหมสุรินทร์

นายฐิติพงศ์   เพชรวารา

นายธรรค์   สุจิตโตสกุล

นางสาววรรณพร   เลิศลบ

( 71 ) เงิน

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.วริศรา   พันธ์เดิมวงษ์

น.ส.ชุติมา   เขื่อนสอง

นายไพรวัลย์   เทศนาบูรณ์

( 66 ) ทองแดง

 

 

 

 

สุคนธีรวิทย์

น.ส.พันธวรรณ   เฮี้ยนชาศรี

น.ส.พัทธ์มนต์   อัครศรีสุวรรณ

น.ส.รุ่งตะวัน   สุขไกร

น.ส.อารีย์รัตน์   วราอุไรรัตน์

น.ส.พรลภัส   เรียบร้อยเจริญ

น.ส.ชนิดา   จันทราสกุล

( 50  )  ชมเชย

6

เล่านิทานคุณธรรม

เดี่ยว

ป.1-3

มารีย์อุปถัมภ์

ด.ญ.พัชราภา   สอนดี

( 96 ) ทอง ( ตัวแทน)

วัดโคกเขมา

ด.ญ.ไพลิน   บำรุงกิจ

( 93 )      ทอง

วัดดอนหวาย

ด.ช.ภูวนารถ   พรหมสว่าง

( 89.33 ) ทอง

วัดสรรเพชญ

ด.ญ.ภัณฑิรา   ลูกอินทร์

( 89 )      ทอง

พระตำหนักสวนกุหลาบ

ด.ญ.กาญจนภา   พัชรวรสกุล

( 88.66 ) ทอง

วัดโพธิ์

ด.ญ.พิมพิศา   โชคชินวัตร

( 86 )      ทอง

วัดไทร

ด.ญ.ดุสิตา   สังข์กลิ่นหอม

( 83 )      ทอง

บ้านนราภิรมย์

ด.ญ.อ้อย   จะแล

( 82 )      ทอง

วัดงิ้วราย

ด.ญ.ทัศวรรณ   ยศยิ่งยง

( 81 )      ทอง

7

เล่านิทานคุณธรรม

เดี่ยว

ป.4-6

วัดเกษตราราม

ด.ช.สุชาติ   ศิริแช่ม

( 93.5 ) ทอง ( ตัวแทน)

มารีย์อุปถัมภ์

ด.ญ.ญานิกา   แซ่อึ้ง  

( 90 )      ทอง

วัดสรรเพชญ

ด.ญ.โบว์   ส้ม

( 85 )      ทอง

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ด.ญ.ธัญญาพร   บัวตูม

( 84.66 )  ทอง

วัดมะเกลือ

ด.ช.ณัฐภัทร   ทองรัตนะ 

( 83 )      ทอง

วัดงิ้วราย

ด.ช.เจริญ   บุญมอญ

( 80.66 )  ทอง

บ้านบางเลน

ด.ญ.สุทธิดา   มูลทองชุน

( 80.66 )  ทอง

บ้านคลองใหม่

ด.ช.พิทยา   เลินไธสง

( 79 )      เงิน

วัดศรีมหาโพธิ์

ด.ช.ศรชัย   หมัยน้อย

( 79 )      เงิน

วัดบ่อตะกั่ว

ด.ญ.วรากร   เกษมสวัสดิ์

( 77 )      เงิน

บ้านคลองนกกระทุง

ด.ช.รวิภาส   โชติกะนาวิน

( 75.16 )  เงิน

8

เล่านิทานคุณธรรม

เดี่ยว

ม.1-3

บัวปากท่าวิทยา

ด.ญ.ผุสดี   โตอนันต์

( 94.33 ) ทอง ( ตัวแทน)

มารีย์อุปถัมภ์

ด.ญ.ธนภรณ์   บุญทวี  

( 91 )      ทอง

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

ด.ญ.ณัฐวดี   เอื้อจารุพร

( 89.66 )  ทอง

วัดไผ่หูช้าง

ด.ญ.พรหมพร   ทรัพย์ฤทธา

( 87.33 )  ทอง

วัดวังน้ำขาว

ด.ญ.ทิพย์วรรณ   แก่นสวาท 

( 76.33 )  เงิน

วัดหอมเกร็ด

ด.ช.ทิพากร   นุชาติวงศ์

( 74.33 )  เงิน

ภัทรญาณวิทยา

น.ส.จุฑาทิพย์   ชูแตง

( 72.66 )  เงิน

พลอยจาตุรจินดา

ด.ญ.ปุณยนุช   คล้ำชาณา

( 72.00 )  เงิน

9

เล่านิทานคุณธรรม

เดี่ยว

ม.4-6

มารีย์อุปถัมภ์

น.ส.สุมาลี   แก้วจินดา

( 93.33 ) ทอง ( ตัวแทน)

นักบุญเปโตร

น.ส.ศิรินทร์ทิพย์   คนกลาง  

( 87 )      ทอง

วัดไร่ขิงวิทยา

น.ส.สุดารัตน์   พวงพั้ว

( 84.33 )  ทอง

บางเลนวิทยา

น.ส.วิราภรณ์  หงษ์ทอง

( 82 )       ทอง

รัตนโกสินทร์สมโภชฯ

น.ส.สุรีย์   ชัยคต 

( 81.33 )  ทอง

นาคประสิทธิ์

น.ส.สุทิพา   ตันสววน

( 77.33 )  เงิน

ปรีดารามวิทยาคม

น.ส.รุ่งทิวา   โพธิ์รักษา

( 76.00 )  เงิน

10

ประกวดมารยาทไทย

ทีม 2 คน

ป.1-3

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ช.กัมปนาท   พงษ์คำ

ด.ญ.อรวี   โฉมมา

( 96 ) ทอง (ตัวแทน)

วัดบัวปากท่า

ด.ช.ภาณุวัตน์   เทพทับทิม

ด.ญ.สุกัญญา   เทพทับทิม

( 94 ) ทอง

วัดดอนหวาย

ด.ช.ภูวนาท   วิชาเดช

ด.ญ.รดา   สายชล

( 93 ) ทอง

วัดบ่อตะกั่ว

ด.ช.นิรุจ   วิระมุด

ด.ช.ฟ้าประทาน   เงินทองดี

( 92.67 ) ทอง

บ้านคลองใหม่

ด.ช.ณัชพล   ทองชน

ด.ญ.ชิดชนก   บุญนำ

( 92.33 ) ทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ช.มงคล   ภูวรกิจ

ด.ญ.นิสากร   ปุ๋ยรักษา

( 92.00 ) ทอง

วัดสว่างอารมณ์

ด.ช.อนุรักษ์   ลากสาร

ด.ญ.นฤมล   เส็งเจริญ

( 91.00 ) ทอง

บ้านลานแหลม

ด.ช.ณัฐวุฒิ   กิงเจริญ

ดญ.กิตติยา   แจ่มศรี

( 91.00 ) ทอง

วัดนราภิรมย์

ด.ช.นันทวุฒิ

ด.ญ.เกษรา   จินวงษ์โป๊

( 89.00 ) ทอง

วัดเกษมสุริยัมนาจ

ด.ช.ศุภณัฐ   แซ่โง้ว

ด.ญ.วรรญลักษณ์ จันทร์ละมูล

( 89.00 ) ทอง

วัดบางช้างใต้

ด.ช.อานนท์   ลิ้มสงวน

ด.ญ.รัตนาภรณ์    เปลี่ยนมณี

( 87.67 ) ทอง

11

ประกวดมารยาทไทย

ทีม 2 คน

ป.4-6

วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

ด.ช.ณัฐวุฒิ   สงเคราะห์

ด.ญ.เบญจมาภรณ์   ปานคำ

( 94 ) ทอง (ตัวแทน)

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

ด.ช.ธิติกานต์   เลิศประพฤติ

ด.ญ.พรธิดา   ภิรมย์เมือง

( 93 ) ทอง

บ้านบางเลน

ด.ช.โชคชัย   ศรีสังวาลย์

ด.ญ.ธารารินทร์   อินทุพงษ์

( 92 ) ทอง

วัดกกตาล

ด.ช.นิธิวัฒน์   บุญเพิ่มธนา

ด.ญ.ผกามาศ   น้อยจีน

( 91 ) ทอง

วัดบัวปากท่า

ด.ช.อดิศักดิ์   หอมอุดม

ด.ญ.เสาวนีย์   นาคเรืองศรี

( 91 ) ทอง

บ้านคลองบางกระจัน

ด.ช.อภิมุข   พรหมประภัศร

ด.ญ.กมลรัตน์   คำพึ่งพร

( 90 ) ทอง

นาคประสิทธิ์

ด.ช.สิทธิผล   กรีประชา

ด.ญ.สุภิชชา   จุ้ยเจริญ

( 90 ) ทอง

ไทยรัฐวิทยา 4

ด.ช.สราวุฒิ   สุขสำราญ

ดญ.เบญจมาพร   เห่งนาเรน

( 87 ) ทอง

บ้านคลองจินดา

ด.ช.กัมปนาท   ชลิตชัยยะ

ด.ญ.สตรีรัตน์   ชาวบ้านเกาะ

( 85 ) ทอง

วัดบ่อตะกั่ว

ด.ช.มณฑา   เสร็จการ

ด.ญ.กูลณัฐ   ปิ่นทอง

( 85 ) ทอง

วัดท่าข้าม

ด.ช.สมพล   จันทบุรี

ด.ญ.ปิยฉัตร  คล่องการ

( 83 ) ทอง

12

ประกวดมารยาทไทย

ทีม 2 คน

ม.1-3

นาคประสิทธิ์

ด.ช.ศักดิ์พจน์ รุ่งเรืองศุภรัตน์

ด.ญ.ปนัดชนก   ใจบางยาง

( 93 ) ทอง (ตัวแทน)

รัตนโกสิททร์สมโภชฯ

ด.ช.ธนวัฒน์   บุรีวชิระ

ด.ญ.รัชนีญา   เอ๊าเจริญ

( 90 ) ทอง

วัดดอนหวาย

ด.ช.บรรหาร   อยู่สามารถ

ด.ญ.จีรวรรณ   บุตรชน

(88 ) ทอง

วัดบึงลาดสวาย

ด.ช.กิตินันท์   เรืองศรี

ด.ญ.เกศรา   เย็นเพ็ชร

( 86 ) ทอง

ภัทรญาณวิทยา

ด.ช.วรยศ   พูลสวัสดิ์

ด.ญ.สิริรัตน์   สนสุวรรณ์

( 83 ) ทอง

แหลมบัววิทยา

ด.ช.นิธิ   การุณรักษ์

ด.ญ.กมลรัตน์   สาลีวัตร

( 80 ) ทอง

ตลาดเกาะแรต

ด.ช.ณัฐพล   สุขเสริม

ด.ญ.อนงค์นาถ   ทรพับ

( 79 ) เงิน

บัวปากท่าวิทยา

ด.ช.สิทธิชัย   พุ่มราตรี

ดญ.วันวิสา   ดีทุ่ง

( 77 ) เงิน

ปรีดารามวิทยาคม

ด.ช.ศุภกร   รัศมี

ด.ญ.สิริลักษณ์   สู่พิทักษ์

( 71 ) เงิน

พลอยจาตุรจินดา

ด.ช.ชุติมันต์   ชูวงษ์วาล

ด.ญ.อภิวรา   ด้วงใยบัว

( 71 ) เงิน

13

ประกวดมารยาทไทย

ทีม 2 คน

ม.4-6

วัดไร่ขิงวิทยา

นายภูสิทธิ   ซ้อนเพชร

น.ส.ศศิอาภา   ทยะวานิช

( 91.33 ) ทอง (ตัวแทน)

นาคประสิทธิ์

นายศรันย์   รักษ์วงศ์

น.ส.ณัฐชยาญ์   คุณานิจถาวร

( 88.33 ) ทอง

ปรีดารามวิทยาคม

นายพงษ์สิทธิ์   ใช้บางยาง

น.ส.สุพัตรา   ใช้บางยาง

(85.67 ) ทอง

ภัทรญาณวิทยา

นายไพรัตน์   เปลี่ยนสี

น.ส.พัชร์อริญ   จิระเริงจรัสแสง

( 79.33 ) เงิน

สถาพรวิทยา

นายสถาพร   นุ่มพญา

น.ส.ปวีณา   ภิรมย์เอี่ยม

( 77.67 ) เงิน

แหลมบัววิทยา

นายอนุชิต   อุ่นสิริ

น.ส.วรรณกานต์   กิติสุนทร

( 77.00 ) เงิน

บางเลนวิทยา

นายพัชระ   ปลอดอ่อน

น.ส.ยุวดี   แผงสีดำ

( 76.67 ) เงิน

พลอยจาตุรจินดา

นายสาธิต   เดชกล้าหาญ

น.ส.สุรียา   พรานนก

( 75.33 ) เงิน

 

 

        กลับหน้าเดิม>>>

Comments