ยุทธ โตอดิเทพย์

 

นายยุทธ โตอดิเทพย์ : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์                  : 081-3190309
e-mail                      : yoot_too@hotmail.com
งาน                          : หลักสูตรฯ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย / โรงเรียนมาตรฐานสากล / 
                                  โรงเรียนในฝัน

นายยุทธ โตอดิเทพย์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีหน้าที่ช่วยบริหาร บุคลากร และงานวิชาการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
    1.1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
    1.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

2. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิมานปฐม สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี สหวิทยาเขตวัชรีรมยา และสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ดังนี้             
    1) โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม                     
    2) โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 
    3) โรงเรียนราชินีบูรณะ 
    4) โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
    3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    4.1 โครงการโรงเรียนในฝัน 
    4.2 โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 
    4.3 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
    4.4 โครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

4.5 คณะกรรมการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลคณะที่ 4 กลุ่มจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ยุทธ โตอดิเทพย์

Comments