อรสา กุลศิลา

   

นางสาวอรสา กุนศิลา   : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทรศัพท์                    : 089-9186633
e-mail                        : orasa2900@yahoo.com
งาน                            : วัดผล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
นางสาวอรสา กุนศิลา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

        ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยมีหน้าที่ประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในงานและบริหารจัดการตามภารกิจของงาน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.1 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา 
    1.2 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    1.3 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล ระดับชาติ

2. ปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    2.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
    2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา       
    2.3 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
    2.4 การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

3. ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิมานปฐม  สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี สหวิทยาเขตวัชรีรมยา และสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ ดังนี้            
    1) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
    2) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย                                                 
    3) โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม                             
    4) โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
    5) โรงเรียนสถาพรวิทยา

4. ปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

5. งานปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    5.1 โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ด้วยระบบทางไกล ETV 
    5.2 การจัดทำข้อมูล GPA 
 

อรสา กุนศิลา

 
 
Comments