สถานที่แข่งขัน

(ร่าง) สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
 

ที่

ราการ/ระดับ

ระดับชั้น

จำนวนโรงเรียน

จำนวนนักเรียน

ห้องแข่งขัน

1

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ป.1-3

11

33

225

2

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ป.4 -6

11

33

224

3

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ม.1-3

11

33

223

4

ศิลป์สร้างสรรค์ 

ม.4 -6

11

33

222

5

วาดภาพระบายสี 

ป.1-3

11

11

214

6

วาดภาพระบายสี

ป.4 -6

11

11

214

7

วาดภาพระบายสี 

ม.1-3

11

11

215

8

วาดภาพระบายสี 

ม.4 -6

11

11

215

9

เขียนภาพไทยประเพณี  

ม.1-3

11

11

123

10

เขียนภาพไทยประเพณี   

ม.4 -6

11

11

123

11

เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ม.1-3

11

11

124

12

เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ม.4 -6

11

11

124

13

ภาพลายส้น

ม.1-3

11

11

127

14

ภาพลายส้น

ม.4 -6

11

11

127

15

ภาพปะติด

ป.1-3

11

22

128

16

ภาพปะติด

ป.4 -6

11

22

129

17

ภาพปะติด

ม.1-3

11

22

1210

18

ประติมากรรมลอยตัว

ป.1-3

11

22

ศิลปะ 1

19

ประติมากรรมลอยตัว

ป.4 -6

11

22

ศิลปะ 2

20

ประติมากรรมลอยตัว

ม.1-3

11

22

หลังอาคาร 1

21

ประติมากรรมลอยตัว

ม.4 -6

11

22

หลังอาคาร 1

Comments