สุพรรณบุรี

 
 
 

ที่

โรงเรียน

โทรศัพท์/Fax.

ผู้บริหาร

website

1

กรรณสูตศึกษาลัย

0-3551-1125  Fax.035–525629

นายประชอบ  หลีนุกูล

http://www.kannasoot.ac.th/

2

สงวนหญิง

0-3552-1631  Fax.035 -525568

นายเผด็จ   โพธิ์อ้น

http://www.sysp.ac.th/

3

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

0-3549-4715  Fax.035-494718

นายมานพ  พลเสน

www.kpsp.ac.th

4

สวนแตงวิทยา

0-3559-9200  Fax.035-540212

นายศักดิ์ไทย  ชัยวิรัตน์

www.suantang.ac.th

5

ตลิ่งชันวิทยา

0-3559-7460  Fax.035-486123

นายวิชิต  จับแก้ว

http://www.talingchan.ac.th/web1/

6

บางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"

0-3558-7340  Fax.035-587679

นายประเสริฐ สุนทรเนตร

http://www.smschool.ac.th/ 

7

หรรษาสุจิตต์วิทยา2

0-3541-6111  Fax.035-416111

นางพรลักษณ์  สุพงศ์

8

บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฎษดิ์

0-3543-6458  Fax.035-436458

นายพิมาย  โสมะภีร์

 

9

ศรีประจันต์ "เมธีประมุข"

0-3558-1050  Fax.035-581970

นายราชันย์  ทิพเนตร

 http://www.methipramuk.ac.th/index2.htm

10

สรวงสุทธาวิทยา

0-3542-0028  Fax.035-420027

นายพินิจ  สุทธิรัตน์

www.stschool2009.com

11

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

0-3559-1771  Fax.035-592270

นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา

http://www.wangwa.ac.th/

12

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1

0-3559-1012  Fax.035-592040

นายสญชัย  ผลวงษ์

www.banharn1.ac.th

13

สระกระโจมโสภณพิทยา

0-3555-7115  Fax.035-557146

นายสมชาย สวัสดิสกุล

http://skpschool.wordpress.com/2011/08/05/

14

อู่ทอง

0-3555-1046  Fax.035-565601

นายไพศาล  แจ่มถาวร

http://www.u-thong.ac.th/ 

15

อู่ทองศึกษาลัย

0-3555-1419  Fax.035-551419

นางอุษา  สุดคนึง

http://school.obec.go.th/uthongsuksalai1/

16

สระยายโสมวิทยา

0-3555-9056  Fax.035-559400

นายเสนาะ  รัตนปัญญา

www.school.obec.go.th/srayaisomwittaya

17

ดอนคาวิทยา

0-3542-1222  Fax.035-421111

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ

http://school.obec.go.th/donkha/index2.HTM

18

บางลี่วิทยา

0-3553-1521  Fax.035-531521

นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ

www.bangli.ac.th

19

สองพี่น้องวิทยา

0-3558-4053  Fax.035-584054

นายอร่าม  มากระจันทร์

www.songphinong.net

20

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

0-3558-4509  Fax.035-584445

นางสาวฐิติพร  หงษ์โต

www.banharn5.ac.th

21

บ่อสุพรรณวิทยา

0-3540-2306  Fax.035-402036

นายศรายุทธ  รัตนปัญญา

www.borsuphan.igetweb.com

22

หนองวัลย์เปรียงวิทยา

0-3552-4293  Fax.035-524293

นางสาวพิกุล  เฉิดฉวีวรรณ

 

23

สามชุกรัตนโภคาราม

0-3557-1244  Fax.035-571225

นายเกรียงศักดิ์  เขาแก้ว

www.samchukratana.ac.th

24

ทุ่งแฝกพิทยาคม

0-3568-1251  Fax.035-681252

นายขจรวุฒิ  สว่างศรี

 http://school.obec.go.th/tfk/

25

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6

0-3557-1017  Fax.035-571017

นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ

 http://school.obec.go.th/banharn6/

26

ธรรมโชติศึกษาลัย

0-3557-8088-9  Fax.035-578089 ต่อ 107

นายคำรณ  รูปสูง

http://www.tcschool.ac.th/ 

27

บ่อกรุวิทยา

0-3557-1791  Fax.035-571792

ยบุญช่วย  อ้นสืบสาย

 http://www.borkruwittaya.ac.th/

28

ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

0-3557-1175  Fax.035-571175

นายทำนอง  ดวงแก้ว

http://school.obec.go.th/thungklee/

29

บรรหารแจ่มใสวิทยา 7

0-3543-3062  Fax.035-433062

นางชมภู เกษมสุข

http://school.obec.go.th/banharnseven/

30

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

0-3555-9005-6  Fax.035-595623

นายยอดชาย  ล้ำเลิศ

www.banhan3.ac.th

31

ด่านช้างวิทยา

0-3559-5651  Fax.035-595651

นายตรัยพงษ์  เข็มเพ็ชร

www.danchangwittaya.com

32

หนองหญ้าไซวิทยา

0-3554-1111  Fax.035-541222

นายสำแดง  ใช้เทียมวงษ์

http://www.nongyasaiwitthaya.ac.th/web/ 
 

สุพรรณบุรี

 
Comments