วันพ่อ

        ขอตั้งจิตอธิษฐานด้วยสัจจะวาจาว่า
       "สัพพะพุทธานุภาเวนะ  ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า  สัพพะธัมมานุภาเวนะ ด้วยอำนาจของพระธรรม  สัพพะสังฆานุภาเวนะ  ด้วยอำนาจของพระสังฆเจ้า   พระบรมสารีริกธาตุที่มีอยู่ในประเทศไทย และต่างประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ   เสื้อบ้านเสื้อเมือง ได้ดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน"  ด้วยเทอญ
 

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2552 
 
          คณะข้าราชการ หน่วยงานในอำเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย ข้าราชการอำเภอพุทธมณฑล ผู้บริหารโรงเรียนและครู ศึกษานิเทศก์ ทหาร ตำรวจ ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน และประชาชน ได้ประกอบพิธีถวายความจงรักภักดี ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยนายหัสนัย จิตอารีย์ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานกล่าวนำถวายคำสัตย์ปฏิญาณ
 
     "ข้าพระพุทธเจ้า............. ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่ แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน และเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ" 
 
 
Comments