ศิลปะ

ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60  ภาคกลางและภาคตะวันออก

ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระทัศนศิลป์)

ที่

รายการ

ชั้น

โรงเรียน

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

1.

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์” 

ป.1-3

วัดลำพญา

เด็กหญิงพรทิพา  ภู่เทศ

นางอุษา  ทองจันทา

เด็กหญิงสุธิตา  ประทุมพวง

เด็กชายวายุพล  ภิรมย์สัง

ป.4-6

บ้านคลองใหม่

ด.ญ.สุนิสา  พลูสุขโข

นายสมพงษ์  ปานบ้านเกร็ด

ด.ญ.เดือนเต็ม  เกษตรสามพราน

ด.ช.วรายุทธ  ศรีสว่าง

ม.1-3

วัดไร่ขิงวิทยา

เด็กหญิงกนกพร  วิเวกวิน

นายประหยัด ก๋ำนารายณ์

เด็กหญิงสุคนธ์ธา   อ่อนสนิท

เด็กหญิงกัตติกาญ  ฉัตรบัณฑิตกุล

ม.4-6

วัดไร่ขิงวิทยา

นางสาวภัทรียา  ศรีรัตนพิทักษ์

นายประหยัด ก๋ำนารายณ์

นางสาวเจนจิรา  แก้วพุฒตาล

นางสาวไอรดา  เรียงแหลม

2

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-3

เม่งฮั้วกงฮัก

เด็กหญิงญาณิศา ซุ่มทรัพย์

นางธนกาญจน์  เอี้ยวรัตนวดี

ป.4-6

บ้านคลองใหม่

ด.ญ.อัญชิสา  แสงมาลา

นายสมพงษ์  ปานบ้านเกร็ด

ม.1-3

วัดไร่ขิงวิทยา

เด็กหญิงกนกอร  ศรีงามเลิศ

นายประหยัด ก๋ำนารายณ์

ม.4-6

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

นายอินทัช  เอกวานิช

นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์

3

การเขียนภาพไทยประเพณี

ม.1-3

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

เด็กหญิงปารมี  จารุปราโมทย์

นางลัดดา  ทองมูลน้อย

ม.4-6

วัดไร่ขิงวิทยา

นางสาวจิรนันท์  โมบัณฑิตย์

นายสัญญา  สุดล้ำเลิศ

4

เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

ม.1-3

วัดไร่ขิงวิทยา

เด็กชายชัยพร  ทองเกตุ

นายสัญญา  สุดล้ำเลิศ

ม.4-6

กาญจนาภิเษก

นางสาวจอมเทียน  จันสมรัก

นางลัดดา  ทองมูลน้อย

5

การแข่งขันเขียนภาพลายเส้น

ม.1-3

วัดหอมเกร็ด

เด็กหญิงพิชชาพร  อ่อนคำ

นายไพรวัลย์  ระเบียบ

ม.4-6

นาคประสิทธิ์

นายกิตติคุณ  จันเลขา

นายวัชรสินธุ์ สอดศรี

6

การแข่งขันภาพปะติด

ป.1-3

บ้านคลองนกกระทุง

เด็กหญิงวรรณภา  แก้ว

นางป้อม  ขาวจันทร์

เด็กหญิงกัลยรัตน์   กรีสุข

ป.4-6

บ้านคลองใหม่

เด็กหญิงยุพดี  โมบัณฑิตย์

นายสมพงษ์  ปานบ้านเกร็ด

เด็กหญิงนิภาพร  แสงทอง

ม.1-3

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

เด็กหญิงวรรณภา  ศรีเชื้อ

นางลัดดา  ทองมูลน้อย

เด็กหญิงปัทมา  รัตนพฤกษ์

7

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ป.1-3

วัดลานคา

เด็กหญิงเปิ้ล    จันทร์เจริญศรี

นางนันทกา  พงษ์กี่

เด็กหญิงศิริลักษ์  จันมี

เด็กหญิงอรจิรา  เปี่ยมญาติ

ป.4-6

พระตำหนักสวนกุหลาบฯ

เด็กหญิงเพชรธิดา  พรหมขัติแก้ว

นายวีรกุล  เปลสกุล

นายนพดล  เชี้ยมศรี

เด็กหญิงพันแสง  รัตนเพชร

เด็กชายวายุพัด   รัตนเพชร

8

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ม.1-3

วัดไผ่หูช้าง

เด็กชายกิติชัย  เกษมวงศ์

นายคงสกุล  รุ่งทวีชัย

เด็กชายทัช  นิลขอด

เด็กชายกันต์ธีร์  รักการดี

ม.4-6

วัดไร่ขิงวิทยา

นายณัฐวุฒิ  ทองกร

นางกันยาลักษม์   ภูประสิทธิ์

นางสาวพัชรี  คำปันจะ

นางสาวเพชรดา  คำมี

 

กลับหน้าหลัก>>>        <<<กลับหน้าเดิม

 

ตัวแทนการแข่งขันวงดนตรีไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระดนตรี)

 

ที่

ประเภท

ระดับชั้น

โรงเรียน

ผลการแข่งขัน

ตัวแทนเขตฯ

1

วงเครื่องสายวงเล็ก

ป.1-6

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

เหรียญทอง

l

2

วงเครื่องสายวงเล็ก

ม.1-6

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

เหรียญทอง

l

วัดไร่ขิงวิทยา

เหรียญทอง

-

3

วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

ป.1-6

บ้านคลองใหม่

เหรียญเงิน

l

4

วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่

ม.1-6

วัดไร่ขิงวิทยา

เหรียญทอง

l

วัดวังน้ำขาว

เหรียญเงิน

-

5

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ป.1-6

วัดดอนหวาย

เหรียญทอง

l

วัดวังน้ำขาว

เหรียญเงิน

-

6

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

ม.1-6

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ

เหรียญทอง

l

วัดดอนหวาย

เหรียญเงิน

-

วัดวังน้ำขาว

เหรียญทองแดง

-

7

วงอังกะลุง

ป.1-6

วัดเชิงเลน

เหรียญทอง

l

วัดลานคา

เหรียญทองแดง

-

 

กลับหน้าหลัก>>>                    <<<กลับหน้าเดิม 

 

ผลการแข่งขันวงดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ป.1-6

 

 

โรงเรียน

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อครูผู้ฝึกสอน

รางวัล

วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

1. เด็กหญิงรุจิรา  บุญทรง

2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วัชดลชัย

3. เด็กหญิงศุทธดา  คำสิงห์นอก

4. เด็กหญิงอรวรรณ  คล่องแคล่ว

5. เด็กหญิงวราพร  เมฆเลื่อนลอย

6. เด็กหญิงสุณัฐชา  ทรัพย์สมบูรณ์

7. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขสงวน

8. เด็กชายขจรศักดิ์  มากเหลือ

9. เด็กชายยอดธง   เศษกลาง

10. เด็กชายปฏิภาณ  ศาลางาม

นางวาสนา  หงวนบุญมาก

เหรียญทอง

(ตัวแทนเขตฯ)

 

 

ผลการแข่งขันวงดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-6

โรงเรียน

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อครูผู้ฝึกสอน

รางวัล

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

1. เด็กหญิงปราณชนก  สวัสดิ์ชัย

2. นางสาวกวินทิพย์  จรรยาฉัตรวิไล

3. นางสาวสิริขวัญ  โพธิ์สะอาด

4. นายสุทธิวัฒน์  บัวบาน

5. นางสาวพรปวีณ์  จันทร์ผ่อง

6. นางสาววรัชยา  จ้อยจอก

7. นางสาวเบญจลักษณ์  เป้าทอง

นายชัชวัสส์  วกสุดจิต

เหรียญทอง

(ตัวแทนเขตฯ)

 

ผลการแข่งขันวงดนตรีไทย ประเภทวงเครื่องสายวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-6

โรงเรียน

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อครูผู้ฝึกสอน

รางวัล

วัดไร่ขิงวิทยา

1.เด็กหญิงณัฐภัสสร    บุญชาญ

2. เด็กหญิงอำพรรณ     เพ็งพา

3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพชรแอน

4. เด็กหญิงณัชยา       สนกันหา

5. เด็กหญิงรัตติญา     ชวศิลป์

6. เด็กหญิงมณีรัตน์     นึกไฉน

7. เด็กหญิงจิดาภา      มูลสวัสดิ์

8. เด็กหญิงจิรนันท์   เป็งน้อย

9. เด็กหญิงกุลจิรา   พงษ์เก่า

นายธนะสิทธิ์  ฐิติสุจริตกุล

เหรียญทอง

 

ผลการแข่งขันวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-6

โรงเรียน

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัล

บ้านคลองใหม่

1. เด็กหญิงอิศรา  แก้วชมเชย

2. เด็กหญิงพรรณิภา  เกตุมีชัย

3. เด็กหญิงรุจิรา  สมศรี

4. เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์เอก

5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์ท่ามอญ

6. เด็กชายธีรวีร์  แก้วสกุล

7. เด็กหญิงธมลวรรณ  ภู่พูลเพียร

8. เด็กหญิงสุนันทา  จีนเลี้ยง

9. เด็กหญิงวารีรัตน์  ยอดมาลี

10. เด็กหญิงยุวพิมพ์  ด้วงใบบัว

11.เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขพิทักษ์

12.เด็กชายวรรธนะ  ฝูงชมเชย

13. เด็กชายจรณินท์  แสงมาลา

นายธาดาพันธ์  สุขพิทักษ์

เหรียญเงิน

(ตัวแทนเขตฯ)

 

ผลการแข่งขันวงดนตรีไทย ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม เครื่องคู่ ระดับชั้น ม.1-6

 

โรงเรียน

ชื่อ-ชื่อสกุล

ชื่อครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัล

วัดไร่ขิงวิทยา

1. นายวีรวัฒน์  พิมพ์ตะคลอง

2. นางสาววันเพ็ญ  อำพันธ์ทอง

3. เด็กหญิงสุพัฒรา  อำพันธ์ทอง

4. นายวรวุฒิ  ปัถวี

5. นางสาวศิริพร  ภควณิช

6. นางสาวสุวนันท์  คำทองดี

7. นางสาวสิริภร  บรรจงจิตร

8. นายปิยะกุล   ชูเกตุ

9. เด็กชายพงศ์ภัค   บุญพึ่ง

10. เด็กหญิงศิริยุภา  กิตตินุกุลกิจ

11. นางสาวปิยะฉัตร  ศิริลักษณ์

12. นางสาวกัลทิมา  เสาเวียง

13. เด็กหญิงลลิตา  อินมงคล

14. เด็กชายพิสิทธิ์  บ่อเงินนันทพงษ์

15. เด็กหญิงกิตติการณ์  กิจแสวง

นายไพฑูรย์   บุญพึ่ง

เหรียญทอง

(ตัวแทนเขตฯ)

 

 กลับหน้าหลัก>>>                    <<<กลับหน้าเดิม 

 

 

Comments