เว็บการขายและการตลาด

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย http://www.marketingthai.or.th
2
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th
3
กรมส่งเสริมการส่งออก http://www.depthai.go.th/th/index.htm
4
Brandage Magazine http://www.brandage.com/
5
แหล่งข้อมูลเศรษฐกิจ http://www.geocities.com/ndcecon
6
ISO and Management จากDemingnet.com http://www.demingnet.com/home2.asp
7
นานาสาระกฎหมายเช่าซื้อ กู้ยืม http://www.run.to/law103
8
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.thaiconsumer.net/main.html
9
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/index_t.html
10
กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th
11
กรมทะเบียนการค้า http://thairegistration.com
12
KosanaThai.com รวมโฆษณาใหม่ล่าสุด http://www.kosanathai.com/ad/
13
สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย http://www.tma.or.th/new/Home.html?
program=What%27s%20 News&url=1&file=m_1_1
14
SiamHR.com การบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.siamhr.com
15
SMEs THAILAND http://www.ismed.or.th
16
Thaitambonรวมธุรกิจระดับชุมชน OTOP http://www.thaitambon.com
17
Foundation for Consumersมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค http://www.consumerthai.org/displace/dispiace1-5
/displace2.html
18
SME for Thai จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ http://smeforthais.com/
 19
ตัวอย่างแผนธุรกิจ http://www.thaismecenter.com/
20 
คลังวิชาการ SME DDC http://www.ddc.co.th/knowledge02_n.php
21
POSITIONING MAGAZINE http://www.positioningmag.com/05_magazine.asp
22
Thai Direct Selling Association สมาคมการขายตรง http://www.tdsa.org/m_faq.php
23
The Advertising Association of Thailand สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย   http://www.adassothai.com
24
ISO THAI – แหล่งรวมข้อมูลการบริหารคุณภาพ http://www.isothai.com
25
Marketing Guru Association สัมมนา และการตลาด http://www.mga.co.th
26
Marketeer Magazine http://www.marketeermag.com/
27
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพโดย John Robert Power http://www.johnrobertpowers.in.th/
webcontent/web/tips.html
28
ผลงานโฆษณาจากZucker & Zucker http://www.zuckerandzucker.com/portfolio.htm
29
Best Ad ตัวอย่างผลงานโฆษณา http://www.adweek.com/aw/creative/
best_spots/index.jsp
30
SiamInsure.com ศูนย์ข่าวสารประกันชีวิต http://www.siaminsure.com/
31
กรมการประกันภัย http://www.doi.go.th/
32
มองเศรษฐกิจไทย http://www.thaieconwatch.com/index_t.html
33
วิชาประกันภัย โดย Safety Insurance Public http://www.safety.co.th
34
หนังสือพิมพ์การตลาด BusinessThai http://www.businessthai.co.th
35
MILLION NINE IDEAS ตัวอย่างการจัด event http://www.m9idea.com
36
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th
37
กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.moc.go.th
38
FTA http://www.thaifta.com/ThaiFTA
39
การผลิตบรรจุภัณฑ์ โดย Vinythai http://www.vinythai.co.th/0,,1544-8-0,00.htm
40
เริ่มเขียนแผนธุรกิจ http://www.sme.go.th/websme/start_plan.asp
41
บทเรียนวิชาการตลาด http://elearning.bu.ac.th/mua/course/
mk212/index.htm
42
ข้อมูลการขายตรง จาก Amways http://www.amway.co.th/amway/publicwww/
08mlm/801.jsp
43
เศรษฐศาสตร์สำหรับนักศึกษา http://www.tangnamo.com/student/fp.htm
44
สมาคมการโฆษณาแห่งประเทศไทย http://www.adassothai.com/
45
ตัวอย่างบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียง "Leoburnett" http://www.leoburnett.com/
46
ตัวอย่างบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียง "Ogilvy" http://www.ogilvy.com/
47
เอกสารการสอน online จาก Pawoot http://www.pawoot.com/file/
48
ชุมชนคนสร้างรายได้ http://www.raidai.com/index.php
49
แฟรนไชส์ วิชั่น http://www.franchise-vision.com
50
สมาคมเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมไทย http://www.econ-indus.or.th
51
สมาคมบริหารการจัดซื้อและซัพพลายเชน http://www.pscmt.or.th
52
แหล่งข้อมูลแฟรนไชส์ http://www.franchise108.com
53
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม http://cms.sme.go.th/cms/web/osmep
54
นิตยสาร Business Week http://www.businessweek.com/index.html
55
นิตยสาร E-commerce http://www.ecommerce-magazine.com/index.php
56
นิตยสาร MBA http://www.goodmedia.co.th
57
Marketingbyte สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล E - Marketing http://www.marketingbyte.com
58
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย http://www.prthailand.com
59
ข้อมูลการทำธุรกิจขนาดเล็กจาก Microsoft http://www.microsoft.com/thailand/smallbusiness
/issues/default.mspx
60
ศึกษาเครื่องมือการขายการตลาดจาก Intel http://www.intel.com/cd/channel/reseller/apac
/tha/sales/index.htm?iid=HPapactha_ln_sales
61
ยูนิลีเวอร์ http://www.unilever.co.th
62
สหพัฒนพิบูล http://www.sahapat.co.th/sahapat/thindex.htm
63
ตัวอย่างโปรแกรม POS http://www.posware.net/download.html
64
การสร้าง Brand http://www.visualorange.co.th
65
ศูนย์ข้อมูลการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ http://www.exim.go.th/NewsInfo/index.aspx
66
บรรจุภัณฑ์ http://www.mew6.com/composer/package
/index.php
67
สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย http://www.thaipack.com
68
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย http://www.tistr.or.th/tpc/about.html
69
การวัดความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ http://www.sme.go.th/cms/web/virtualcoach
/menu-02
70
e-learning การเป็นผู้ประกอบการ http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=372
Comments