เว็บการศึกษาพิเศษ

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
การศึกษาพิเศษในประเทศไทย http://se-ed.net/thaieducate
2
ออทิสติก http://www.autisticthailand.com
3
เด็กพิเศษ_มูลนิธิเด็ก http://www.childthai.org/child010/child01/index.html
4
สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย http://www.flyingwheelchairs.org
5
NECTEC เพื่อการศึกษาพิเศษ http://www.nectec.or.th/courseware/special-edu/index.html
6
แบบทดสอบการอ่านภาษาไทย http://se-ed.net/thaieducate
7
Thai Gifted Organization http://www.thaigifted.org
8
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก http://www.baanaunrak.com
9
มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง http://www.saengsawang.com
10
สื่อกลางเพื่อคนพิการ http://www.forfriend2000.com
11
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น http://happyhomeclinic.com/index.html
Comments