เว็บกิจกรรมแนะแนว


ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th
2
 Bangkokpost.com Classifieds Online  http://www.bangkokpostjobs.com/
jobsearch/jobsearch1.asp
3
Criteria Search Jobtopgun.com http://www.jobtopgun.com/jobseeker/
vocational/search_cri.cfm
4
Jobbees.com http://www.jobbees.com/index.asp
5
JobByYou.Com http://www.jobbyyou.com/home.php3
6
Nationejobs.com http://www.nationejobs.com/search/
main_thai.php#search
7
JOBTHAI.COM http://www.jobthai.com/
findjob/job_search_adv_form.asp
8
carefor.org บ้านใส่ใจ http://www.carefor.org/php/index.php
9
อาชีพในระบบ โดยกรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/
careersin/index.asp
10
อาชีพอิสระ โดยกรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th/vgnew/careersinfo/
careersfree/index.asp
11
เครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา http://www.parent-youth.net
12
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและ
อุตสาหกรรมและประเทศไทย
http://www.econthai.com/default.htm
Comments