เว็บภาษาอังกฤษ

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1
British Council Organization Thailand http://www.britishcouncil.or.th/th/index.asp
2
Advance English Lessons http://www.englishpage.com
3
Tower of English Lobby http://www.towerofenglish.com
4
Nation Junior Newspaper http://www.njconnex.com/
5
NLL Free Resource (Crosswords & Quizzes) http://www.nll.co.uk/free/exercises.shtml
6
American University Alumni (AUA) http://www.auathailand.org/
7
English Exercise Online http://www.smic.be/smic5022
8
เครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน http://rirs3.royin.go.th/riThdict/lookup.html
9
Dictionary.com http://dictionary.reference.com
10
English room ห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย http://www.english-room.com
11
Acronym Dictionary (ค้นหาตัวย่อ) http://www.yindii.com/dictionary/acronym.htm
12
American Slang (คำศัพท์แสลง) http://www.yindii.com/ref/slang.htm
13
Forms of Address (การเขียนจดหมาย) http://www.yindii.com/ref/address.htm
14
Idioms http://www.yindii.com/ref/idioms/idiom1.htm
15
Online Dictionaries ความหมาย คำเหมือน http://www.yindii.com/dictionary/rhyme.htm
16
Online Grammar http://www.yindii.com/ref/grammar/index.htm
17
Proverbs (สุภาษิต) http://www.yindii.com/ref/proverbs/proverb1.htm
18
SuperKids Vocabulary Builders http://www.superkids.com/aweb/tools/words
19
World English test, learn, and study online http://www.world-english.org
20
บทบรรยายภาษาอังกฤษรายการเปิดโลก เพื่อประกอบการสอน http://www.elistening.net/index.html
21
e-learning วิชาภาษาอังกฤษ http://www.dekgeng.com/english/index.html
22
Learn English - British Council http://www.learnenglish.org.uk
23
Learn English Free With EnglishClub.com http://www.englishclub.com
24
Free online pronunciation guides + dictionary ESL + 9 languages สอนการออกเสียง http://www.fonetiks.org
25
American English Pronunciation Practice ฝึกออกเสียง http://www.manythings.org/pp
26
The Internet Picture Dictionary http://www.pdictionary.com
27
Oxford Teachers Club Oxford Teachers' Club http://www.oup.com/elt/teachersclub/?cc=th
28
Free-English-GAMES games, tips, english grammar lessons http://www.free-english-games.com/
29
Free English lessons and ESL software for teachers and students http://www.free-english.com/thai/Home.aspx
30
ESL-Pro.com - ESL PRO Products http://www.esl-pro.com/store.aspx
31
เกมอักษรไขว้ se-ed http://ww2.se-ed.net/acc2003/cross/cross1.htm
32
Crossword Puzzle Games - Create Puzzles http://www.crosswordpuzzlegames.com/create.html
33
Word Patterns กิจกรรมเรื่องรหัสคำ http://www.learner.org/teacherslab/math/patterns
/word.html
34
Kid Scoop หนังสือพิมพ์สำหรับเด็ก http://www.kidscoop.com/
35
Teach with movies http://www.teachwithmovies.net/index.html
36
Fun English Study http://www.manythings.org/
37
English-4U http://www.english-4u.com/
38
Vacabulary Can be Fun http://www.vocabulary.co.il/
39
Better English http://www.better-english.com/grammar.htm
40
เกมส์จาก Webster Dictionary http://www.m-w.com/game/
41
คำศัพท์อังกฤษ http://www.vocabulary.com/
42
ฝึกอ่านด้วย Phonics (1) http://www.dositey.com/language/phonicsk2.htm
43
ฝึกอ่านด้วย Phonics (2) http://english.glendale.cc.ca.us/phonics.html
44
การเขียน 5 paragraph essey http://www.studygs.net/5paragraph_edit.htm
45
การเขียน expository essey http://www.studygs.net/wrtstr3.htm
46
การเขียน persuasive essey http://www.studygs.net/wrtstr4.htm
47
Crossword Puzzle ตามหมวดหมู่คำศัพท์ http://www.mrtawat.com/xword.htm
48
บทเรียนออนไลน์เนื้อหามัธยมต้น http://www.thaicadet.org/Pratices.html
49
เกมสำหรับเด็ก ด้านภาษาอังกฤษ http://www.primarygames.com/reading.htm
50
Learning English For Kids http://www.britishcouncil.org/kids.htm
51
สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนโดย BBC http://www.bbc.co.uk/schools/
52
Teaching English Organization http://www.teachingenglish.org.uk/
53
แบบทดสอบความรู้ Grammar 1 http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
54
แบบทดสอบความรู้ Grammar 2 http://owl.english.purdue.edu/handouts/grammar
/index.html
55
Webster Dictionary Online http://www.websters-online-dictionary.org/
56
กิจกรรมภาษาอังกฤษจาก Techingtreasures.com http://teachingtreasures.com.au/English_more.html
57
ศูนย์ทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge University http://www.cambridgeesol.org/index.htm
58
World-English รวมแบบทดสอบและกิจกรรมภาษาอังกฤษ http://www.world-english.org
59
Wordskills ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ http://www.wordskills.com/level/index.html
60
Free Practice Exam ข้อสอบมาตรฐานต่างๆ http://www.4tests.com
61
Lyrics For All ค้นหาเนื้อเพลงภาษาอังกฤษ http://www.lyricsforall.com
62
English Puzzle http://www.puzzles.bambamscorner.nl/
englishpuzzles.html
63
ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ http://www.eldc.go.th
64
Grammar Songs http://gardenofpraise.com/mugram.htm
65
Best of Crossword Puzzles ความรู้รอบตัว http://www.armoredpenguin.com/crossword/
Data/best
66
Basic guide to essey writing วิธีการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ http://members.tripod.com/~lklivingston/
essay/index.html
67
Storytime นิทานพร้อมการ์ตูนประกอบจาก Cbeebies http://www.bbc.co.uk/cbeebies/tweenies/
storytime
68
แหล่งความรู้ภาษาอังกฤษจาก Purdue University http://owl.english.purdue.edu
69
Listening lab ฝึกทักษะการฟังพร้อมรูปภาพและข้อความ http://www.elllo.org
70
นิทานออนไลน์ เพื่อฝึกทักษะการฟังจากนิทาน http://www.storylineonline.net
71
Listening quizzes ฝึกฟังบทสนทนาและตอบคำถาม http://www.esl-lab.com
72
Daily ESL ฝึกอ่านและฟังบทความภาษาอังกฤษ http://www.dailyesl.com
73
ฟังนิทานภาษาอังกฤษ http://www.sweetjunior.net/World%20story5.html
74
นิทานอีสป ฉบับภาษาอังกฤษ http://www.storyarts.org/library/aesops/index.html
75
เว็บไซต์สอนออกเสียงคำศัพท์ Howjsay http://www.howjsay.com
76
Encyclopedia สำหรับเด็ก http://encyclopedia.kids.net.au
77
แบบฝึกหัดแยกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ http://www.tampareads.com/phonics/whereis/index.htm
78
Pronunciation Lessons http://lc.ust.hk/~material/pl
79
Reading Comprehension http://edhelper.com/ReadingComprehension.htm
80
นิทานออนไลน์ จาก BBC http://www.bbc.co.uk/schools/laac/story/sbi.shtml
81
นิทานออนไลน์ จาก RIF.org http://www.rif.org/readingplanet/content/
read_aloud_stories.mspx
82
Storylineonline.net http://www.storylineonline.net
83
เรื่องสั้น http://www.eastoftheweb.com/short-stories
84
นิทานพร้อม Audio Download จาก Storynory.com http://storynory.com
85
Read Write Think.org http://www.readwritethink.org
86
เกมและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ http://www.starfall.com
Comments