สื่อการเรียนการสอน

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1

เอเชียบุ๊คส์

http://www.asiabook.com

2

แม็ค

http://www.maceducation.com/index_product.html

3

นานมีบุ๊คส์

http://www.nanmeebooks.com

4

อ๊อกฟอร์ด

http://www.oup.co.uk/offices/thailand

5

ซีเอ็ด

http://www.se-ed.com

6

โซฟีโน

http://www.sofino.co.th

7

ซัดเซสมีเดีย

http://www.successmedia.com/index/index.asp

8

วอลล่า

http://www.voilatoy.com/menu/Tindex.htm

9

ศูนย์แผนที่พรานนก

http://www.thaipanit.com

10

ไทยวัฒนาพานิช

http://www.thaiwatanapanich.co.th

11

พัฒนาคุณภาพวิชาการ

http://iadth.com/html/product-concept.html

12

มติชนบุ๊คส์

http://www.matichonbook.com

13

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

http://www.chulabook.com

14

สกายบุ๊กส์

http://www.skybook.co.th

15

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

http://www.amarin.com/amarin2002/home.asp?lang=th

16

อินโฟเพรส 

http://www.infopress2000.com

17

เดอะเนชั่น

http://www.nationmultimedia.com

18

ฐานเศรษฐกิจ

http://www.thannews.th.com

19

ศึกษาภัณฑ์

http://www.suksapan.or.th

20

ศูนย์ศิลปะสิปประภาศูนย์ศิลปะออนไลน์ 

http://www.sipprapa.net/mcontents/marticle.php?
headtitle=mcontents&id=26970&Ntype=2

21

Gammaco.com

http://www.gammaco.com/gammaco/include/default.asp

22

thaiCAI Download ตัวอย่างโปรแกรม CAI

http://www.thaicai.com/download.html

23

Expernet

http://www.expernetbooks.com

24

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

http://www.pubat.or.th/index.php

25

พิพิธภัณฑ์เด็ก

http://www.bkkchildrenmuseum.com

26

มูลนิธิโลกสีเขียว

http://www.greenworld.or.th/1_gws.htm

27

New Media Experience the interaction of the Digital World

http://www.newmedia.in.th/index.php?CourseID=Welcome

28

TKPARK.OR.TH

http://www.tkpark.or.th/new_version/

29

ศูนย์ตำราและเอกสารวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

http://www.edu.chula.ac.th/bookctr/index.htm

30

บทเรียนออนไลน์ จุฬาฯ

http://www.chulaonline.com/ict/Default.html

31

Edpoint Co., Ltd.

http://www.edpoint.co.th/product/index2.php

32

The Geometer's Sketchpad? - Resource Center

http://www.keypress.com/sketchpad/

33

เด็กรักป่า ศิลปะ บทกวี ดนตรี มีธรรมชาติเป็นครู

http://dekrakpha.com/main.php

34

บทเรียนออนไลน์ ธรรมศาสตร์

http://tu-elearn.tu.ac.th/index.php

35

สื่อวิทยาศาสตร์ Intellect

http://www.intellect.co.th/main.php

36

สื่อคณิตศาสตร์ Gizmo

http://www.explorelearning.com/

37

สำนักพิมพ์สูตรไพศาล หนังสือด้านกฏหมาย

http://www.soutpaisallaw.com/

38

E-Learning กศน

http://elearning.nfe.go.th/

39

MAC แบบทดสอบ online

http://www.maceducation.com/mac_cbt/index.html/

40

Plearn เพลิน

http://www.se-ed.net/plearn/

41

แบบทดสอบออนไลน์ Preyawat

http://www.preyawat.com/test.php

42

คลื่นความคิด ฟังข่าว online

http://radio.mcot.net/fm965/index.php

43

Mimio กระดานไวท์บอร์ด Interactive

http://www.mimio.com

44

รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของ มสธ.

http://vup.stou.ac.th/service/av.htm

45

E-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

http://202.29.22.182/e-learning

46

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

http://www.ceted.org/cet_media/index.php

47

ห้องสมุดอิเลกโทรนิกส์ โรงเรียนมงคลวิทยา

http://ecurriculum.mv.ac.th

48

แหล่งเรียนรู้ดิจิตอล Dlearn

http://dlearn.swu.ac.th/index.php

49

คลังสื่อการศึกษา

http://pld.nectec.or.th/drupal

50

แบบทดสอบ Multiple Intelligence

http://www.bgfl.org

51

ศูนย์ตำราเรียนรามคำแหง E-Book

http://e-book.ram.edu/e-book/indexstart.htm

Comments