เว็บวิทยาศาสตร์

 

ที่
รายการ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ / เนื้อหา

URL

1

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

http://www.monre.go.th

2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

http://www.ipst.ac.th/home.asp

3

สสวท. สาขาวิทยาศาสตร์ประถม

http://202.29.77.139/design/sci-3/index.asp

4

สสวท. สาขาวิทยาศาสตร์มัธยม

http://www.ipst.ac.th/science

5

สสวท. กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์

http://www.ipst.ac.th/Activity_PrimarySci/index.html

6

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

http://www.deqp.go.th

7

การสำรวจสิ่งแวดล้อม Exploring Environment

http://www.cotf.edu/ete

8

ไทยวิทย์ ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์

http://asia.geocities.com/thaivit2000/

9

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพ

http://www.biotec.or.th

10

Schoolnet_สิ่งแวดล้อม

http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet6.htm

11

ระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของไทย

http://www.teenet.chula.ac.th/index2.asp

12

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

http://biodiversity.biotec.or.th

13

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

http://www.sci-educ.nfe.go.th

14

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

http://www.fda.moph.go.th

15

สถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

http://www.tei.or.th/th_Main.htm

16

กรมอุตุนิยมวิทยา

http://www.tmd.go.th

17

ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับคนไทย

http://www.darasart.com

18

อุทยานวิทยาศาสตร์ หว้ากอ

http://www.nfe.go.th/waghor/home.html

19

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

http://www.nstda.or.th/

20

กรมป่าไม้

http://www.forest.go.th/

21

Dinosaur – ยุคก่อนไดโนเสาร์กำเนิด

http://www.geocities.com/dinosaurth/dinosaur1.html

22

CAI วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3 เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า

http://www.geocities.com/addsby_d/

23

Bird in Thailand นกในไทย

http://www.tu.ac.th/usr/bird/bird.htm

24

Nasa องค์การนาซ่า

http://www.nasa.gov/home/index.html?skipIntro=1

25

Discovery Channel

http://www.discovery.com

26

WWF-Thailand องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม

http://www.wwfthai.org/th

27

ห้องสมุดวิทยพัฒน์

http://www.wphat.com/index_idx.htm

28

Greenpeace International

http://www.greenpeace.org/international_en

29

กระทรวงพลังงาน

http://www.energy.go.th

30

STKC – ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.stkc.go.th/index.html

31

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://www.onep.go.th

32

Pollution รายงานมลภาวะทั่วโลก

http://www.pollution.com

33

Global Warming Early Warning Signs

http://www.climatehotmap.org/index.html

34

กรมอุตุนิยมวิทยา Thai Meteorological Department

http://www.tmd.go.th/knowledge/know_greenhouse02.html

35

Basic science for kids ทำวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย

http://www.sciencemadesimple.com

36

Science Fair Central ศูนย์รวมข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์จาก Discovery channel

http://school.discovery.com/sciencefaircentral

37

Science Fair Project ขั้นตอนการทำงานจนถึงการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์

http://sciencefairproject.virtualave.net

38

The Open Door Web Site แหล่งความรู้
วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆสำหรับการค้นคว้า

http://www.knockonthedoor.com

39

Globe ISP โครงการเพื่อวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

http://202.29.77.139/globe/default.asp

40

คลินิกเทคโนโลยี

http://www.clinictech.most.go.th/techlist/index.php

41

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.most.go.th

42

Electronics for KIDS

http://users.stargate.net/~eit/kidspage.htm

43

SPACE.com - Something Amazing Every Day

http://www.space.com

44

Fun Science Gallery

http://www.funsci.com/texts/index_en.htm

45

HOMEMADE SCIENCE TOYS AND PROJECTS ของเล่นวิทยาศาสตร์ทำเอง

http://www.sciencetoymaker.org

46

ScienceBob.com!

http://www.sciencebob.com

47

Electronic Circuits for the Hobbyist

http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/circuits.htm

48

เกมบำรุงสมอง Biotec

http://sirs.biotec.or.th/games/

49

นิทานชุด สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง

http://advisor.anamai.moph.go.th/tamra/nitan/nitan.html

50

Laws of Light กิจกรรมกฏแห่งแสง

http://www.learner.org/teacherslab/science/light/lawslight/index.html

51

Light in Color กิจกรรมแสงสี

http://www.learner.org/teacherslab/science/light/color/index.html

52

ศูนย์รีไซเคิลพระสถาปนา

http://www.stapana.net/

53

รวมภาพ Graphics ของด้านชีววิทยา

http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/

54

Animal Planet แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์

http://animal.discovery.com/

55

National Geographics สำหรับเด็ก

http://www.nationalgeographic.com/geobee/

56

ภาพดาราศาสตร์

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html

57

ร้อยตะวัน พันดาว

http://www.tawan.cjb.net/

58

หอดูดาวเกิดแก้ว

http://www.kirdkao.org/

59

อาชีพดอทคอม สูตรน้ำยาต่างๆ

http://www.archeep.com/chemistry/chem_index.htm

60

กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ

http://www.savebutterfly.com

61

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ

http://www.ology.amnh.org/

62

ระบบต่างๆในร่างกาย

http://www.msu.ac.th/satit/studentProj/2548/Selectted/
M103/g05-bodySystem/Untitled-1.htm

63

สิ่งดีๆและสิ่งน่าเกลียดๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย

http://yucky.kids.discovery.com/noflash/body/index.html

64

My Body (Shockwave version)

http://kidshealth.org/kid/body/mybody.html

65

บทเรียนออนไลน์เนื้อหามัธยมต้น

http://www.thaicadet.org/Pratices.html

66

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหิดล

http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/

67

Scithai.com ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แก่เยาวชนไทย

http://www.scithai.com/

68

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเทคนิคการแพทย์

http://www.thaimedtech.org/

69

เกมสำหรับเด็ก ด้านวิทยาศาสตร์

http://www.primarygames.com/science.htm

70

รูปภาพประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ จาก Scientific American

http://www.sciam.com/gallery_directory.cfm

71

FuelCell Today

http://www.fuelcelltoday.com

72

เกมวิทยาศาสตร์ จาก Scientific American

http://www.sciam.com/recreations_directory.cfm

73

สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (วิทยาศาสตร์)

http://science.howstuffworks.com/

74

สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (อิเล็กโทรนิกส์)

http://electronics.howstuffworks.com/

75

สิ่งต่างๆทำงานอย่างไร (เครื่องยนต์)

http://auto.howstuffworks.com/

76

โครงการวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (GLOBE)

http://globethailand.ipst.ac.th/

77

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชฯ

http://www.wildlifefund.or.th/

78

บ้านนอก.คอม

http://www.bannok.com/

79

ชมรมเวชสำอางค์แห่งประเทศไทย

http://www.cosmecs.com/

80

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

http://www.tistr.or.th/

81

วารสารเพื่อห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

http://www.thaiscience.com/

82

Update Magazine Online

http://update.se-ed.com/

83

โครงการอนุรักษ์ท้องทะเล (walt's disney)

http://www.keepoceansclean.org/

84

CAI ขยะมูลฝอยเบื้องต้น

http://cyberlab.lh1.ku.ac.th/elearn/faculty/science/sci35/Homepage/index.htm

85

DNA Interactive อธิบายเกี่ยวกับ DNA

http://www.dnai.org

86

เกมส์วิทยาศาสตร์ จาก Jefferson Lab

http://education.jlab.org/indexpages/elementgames.php

87

ระบบวินิจฉัยและรักษาอาการเนื่องจากพืชพิษในประเทศไทย

http://www.medplant.mahidol.ac.th/tpex

88

Human Anatomy Online.com

http://www.innerbody.com/htm/body.html

89

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จากสิ่งของในบ้าน

http://www.scitoys.com

90

EnvironNET.in.th ระดับชาติ

http://www.environnet.in.th/index.asp

91

EnvironNET.in.th ระดับเยาวชน

http://www.environnet.in.th/kids

92

โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์

http://www.astroschool.in.th/public/index_ans_inc.php

93

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย

http://www.bcst.or.th

94

นิทานภาพเรื่องสึนามิ

http://www.skkob.com/cartsunami

95

Thai-Infoterra เครือข่ายข้อมูลสิ่งแวดล้อม

http://infoterra.deqp.go.th

96

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

http://www.dede.go.th

97

สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

http://www.dmcr.go.th/Marine/index.html

98

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

http://www.nanotec.or.th

99

Virtual Insects and spiders (ภาพ 3 มิติของแมลง)

http://everest.ento.vt.edu/~sharov/3d/virtual.html

100

Einstein เว็บไซต์เกี่ยวกับไอน์สไตน์

http://www.aip.org/history/einstein/index.html

101

เว็บไซต์แสดงการทำงานของเครื่องยนต์

http://www.keveney.com/Engines.html

102

Learning object จาก สสวท.

http://learningobject.ipst.ac.th

103

สาขาเคมี สสวท.

http://www.ipst.ac.th/chemistry/home.html

104

สาขาชีววิทยา สสวท.

http://www.ipst.ac.th/biology/index.html

105

สาขาฟิสิกส์ สสวท.

http://www.ipst.ac.th/physics

106

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

http://www.nsm.or.th/index.php

107

Chem4kids.com เคมีสำหรับเด็ก

http://www.chem4kids.com

108

Physics4kids.com ฟิสิกส์สำหรับเด็ก

http://www.physics4kids.com

109

Biology4kids.com ชีววิทยาสำหรับเด็ก

http://www.biology4kids.com

110

Cosmos4kids.com ดาราศาสตร์สำหรับเด็ก

http://www.cosmos4kids.com

111

ภาพถ่ายจากกล้องดูดาว Hubble

http://hubblesite.org/gallery

112

แบบทดสอบ pre-entrance ชีววิทยา

http://www.thaiwbi.com/pre_en/bio/index.htm

113

ภาพเคลื่อนไหวของระบบต่างๆในร่างกาย

http://www.mwit.ac.th/~panom/Animation.html

114

พลังงานทดแทน

http://www.egat.co.th/re

115

ดาราศาสตร์ online

http://www.iastrocenter.com

116

Animation การทำงานของสิ่งต่างๆ

http://www.sprocketworks.com

117

บทเรียนออนไลน์ชุดกล่องสมองกล

http://www.oho-ipst.net

118

นิทานภาพ จิตวิทยาคือ...

http://www.psychola.com/wordpress/multimedia/psy-tale

119

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จาก Gizmos

http://www.explorelearning.com

120

เกมส์และกิจกรรมวิทยาศาสตร์จาก University of CA

http://www.lhs.berkeley.edu/kids/kidshome.html

121

Extreme Science ข้อมูลที่สุดในโลก (วิทยาศาสตร์)

http://www.extremescience.com/index.html

122

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

http://www.tipmse.or.th/th/index.aspx

123

การ Recycle กล่องเครื่องดื่ม

http://www.thaibcg.com/information/information.html

124

โครงการเด็กไทยหัวใจรีไซเคิล

http://www.thaikids-recycle.com/th/index.php

125

เรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

http://www.klongwises.com/index.html

Comments